Skip to main content
x

Sala Koncertowa Płock

Konkurs na opracowanie Koncepcji budynku Sali koncertowej wraz zagospodarowaniem
placu Nowy Rynek w Płocku - Faza Studialna

Punktem wyjścia do opracowania prezentowanej koncepcji urbanistycznej tzw. placu Nowy Rynek i
terenów przyległych była ocena położenia i wielkości tego terenu w skali miasta.
Plac Nowy Rynek w granicach otaczającej zabudowy ma wymiary ok. 100 x 320 m, co daje
powierzchnię ponad 3 ha.
To ponad dwa razy tyle, co Piazza Navona w Rzymie czy plac Vendome w Paryżu. To ponad trzy razy
tyle, co stary Rynek w Płocku czy Rynek Starego Miasta w Warszawie.
Nowy Rynek w Płocku nie jest więc w żadnym wypadku – pomimo swej nazwy – placem miejskim. To
po prostu 3,2 ha substandardowo zagospodarowanej, a właściwie prawie pustej przestrzeni w
centrum miasta średniej wielkości z 1,5 hektarowym parkingiem i wątpliwej jakości skwerem.
Położony jest od północy przy jednej z głównych ulic miasta, co zapewnia relatywnie dobre
skomunikowanie samochodowe. Od południa poprzez deptak ul. Tumskiej ma piesze powiązania z
zabytkowa częścią miasta.

W prezentowanej koncepcji teren Nowego Rynku podzielono na cztery części.

1. W części północnej przewidziano lokalizację Sali koncertowej. Sala koncertowa będzie
ponadlokalnym obiektem o znacznej kubaturze, wymagającym sprawnej obsługi komunikacyjnej
głównie indywidualnymi samochodami osobowymi.
Północna część Nowego Rynku jest jedynym miejscem na lokalizację sali, gdyż:
•Położenie bezpośrednio przy ponadlokalnej, dwujezdniowej ul. Jachowicza, zapewni sprawną
obsługę komunikacyjną bez wprowadzania ruchu w głąb śródmiejskiej części miasta,
•Obiekt o relatywnie znacznej kubaturze znajdzie się przy ciągu ulicznym z już istniejącymi
innymi obiektami dużymi (hotel Petropol, kilkunastopiętrowe budynki mieszkalne),
•Usytuowanie sali w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Teatru in. Szaniawskiego będzie
kontynuacją funkcji kultury w tej części miasta i może stać się zaczątkiem dzielnicy kultury.

2. W części południowej proponuje się stworzenie „Nowej Podkowy” - kwartału zabudowy
wielofunkcyjnej z dwoma wnętrzami, w tym z jednym nawiązującym kształtem, usytuowaniem i
wielkością do dawnego obiektu handlowego – Podkowy. Mogą tu być lokalizowane takie funkcje,
jak handel (w formie typowych sklepów), gastronomia (w tym z sezonowymi ogródkami we
wnętrzach), inne usługi.
Gabarytami obiekt powinien być dopasowany do istniejącej zabudowy przy sąsiednich ulicach: 2-
3 kondygnacje. Ciągłe pierzeje uliczne spowodują uzyskanie nowych kameralnych wnętrz
ulicznych, w tym na przedłużeniu ul. Tumskiej.

3. Trzecią, środkową część Nowego Rynku planuje się zagospodarować, jako plac miejski z zielenią.
Wskazuje się teren będący bezpośrednią kontynuacją istniejącego w sąsiedztwie Skweru Vuko
Karadżica. Nowy plac powinien być zagospodarowany tak, by mógł funkcjonować zarówno jako
miejsce chwilowego wypoczynku, w tym ogródków kawiarnianych, ale i miejsce organizacji
publicznych imprez okolicznościowych (jarmarki, występy itp.). Jednocześnie ukształtowanie placu
podkreśli główne wejście do Sali koncertowej.
4. Czwarta część, to miejsce obecnej „Antypodkowy” – substandardowego obiektu handlowouslugowego.
Obecny obiekt powinien być zastąpiony nowym lub nowymi, o funkcji usługowej –
podobnie jak wokół nowej Podkowy. Wskazane jest wytworzenie założenia osiowego od wejścia
do nowej Sali koncertowej, poprzez nowy plac miejski, nową Podkowę w kierunku ul.
Królewieckiej. Jednocześnie wydzielenie omawianej części pozwala na etapowanie realizacji i
zachowanie dotychczasowego obiektu handlowo-usługowego niezależnie od realizacji pozostałych
elementów zagospodarowania Nowego Rynku.
Kolejna część planowanej koncepcji obejmuje teren skweru Vuko Karadżica. Proponuje się
zachowanie obecnej funkcji terenu zieleni. Jego zagospodarowanie powinno być przebudowane tak,
aby główny ciąg komunikacyjny pieszo-rowerowy biegł osią skweru, a nie jego obrzeżami, jak
obecnie. Nowe zagospodarowanie powinno uwzględnić zachowanie istniejących wartościowych
drzew i krzewów. Ciąg może być wzbogacony lokalnym układem wodnym, co zwiększa atrakcyjność
takich przestrzeni, a ponadto jest wskazane ze względu na kształtowanie warunków klimatycznych w
mieście. Bezpośrednią kontynuacją skweru będzie nowy plac miejski przed wejściem do Sali
koncertowej.
Obsługa komunikacyjna nowych obiektów planowana jest za pomocą sięgaczy od ul. Jachowicza i
Królewieckiej. Takie rozwiązanie w maksymalnie możliwym stopniu ogranicza lokalne przejazdy
tranzytowe nie związane z miejscowym zagospodarowaniem.
Część ul. Nowy Rynek na przedłużeniu ul. Tumskiej powinna być wyłączona z ruchu samochodowego,
co przedłuży istniejący ciąg pieszy od ul. Tumskiej do nowego placu przed Salą koncertową i dalej do
Skweru Karadżica.
Miejsca parkingowe zlokalizowane będą w trzech parkingach (garażach) podziemnych:
•pod nowym placem miejskim (ok. 100 m.p., z wjazdem z kierunku ul. Jachowicza),
•pod obiektem na miejscu dzisiejszej „Antypodkowy” (ok. 40 m.p. z dojazdem od strony ul.
Królewieckiej)
•pod „Nową Podkową” w części południowej (ok. 160 m.p. także z dojazdem od strony ul.
Królewieckiej).
Miejsca postojowe na powierzchni planuje się w niewielkiej ilości (ok. 50 m.p.) jedynie wzdłuż
fragmentów ulic.
Główne planowane elementy szaty roślinnej na analizowanym terenie, to:
•zieleń niska (krzewy, wysokie trawy itp.) na nowym placu miejskim,
•zieleń wielopiętrowa w otoczeniu Sali koncertowej, przede wszystkim od strony ul.
Jachowicza i od strony teatru,
•drzewa przy uliczkach okalających Nowy Rynek, w tym na pieszym przedłużeniu ul. Tumskiej,
•roślinność parkowa na przebudowanym skwerze Vuko Karadżica.

Kompozycja Architektoniczna

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji budynku jest ortogonalny planu wynikający z
przyjętych założeń urbanistycznych. Główne wejście do budynku i dwupoziomowe foyer obsługujące
sale koncertowe zostało zaprojektowane od strony nowego placu miejskiego. Od tej strony została
również zaproponowana lokalizacja kawiarni z bezpośrednim dostępem do placu. Główna sala
koncertowa została podzielona na dwa poziomy: główna widownia ok. 600 miejsc + 170 balkon.
Scena łączy się z pomieszczeniami technicznymi i podsceniem. Dostęp dla artystów i pracowników
znajduje się od strony podjazdu technicznego zlokalizowanego Kubatura sali koncertowej jest
otoczona administracyjnym i pomocniczymi. Od strony północnej (Al. Stanisława Jachowicza) na
poziomie +2 zlokalizowano taras w formie zielonego dachu przylegający do zespołu pomieszczeń
przeznaczonego dla artystów.
Niezależną strefą budynku jest zespół pomieszczeń Chóru Pueri et Puellae Cantores
Plocenses, do którego niezależne wejście znajduje się od strony wschodniej (ul. Nowy Rynek).
Elewacja została zaprojektowana jako monolityczna płaszczyzna perforowana otworami
okiennymi. W ramach modularnej siatki podziału elewacji zmienia się wielkość otworów. Nasycenie
oknami zmienia się w zależności od funkcji - perforacja jest największa w strefie foyer, natomiast
zanika przy salach koncertowych, a następnie pojawia się w zależności od potrzeb przy pomieszczeniach przeznaczonych dla artystów i administracyjnych.